Ik heb een project

Heb je een idee dat wonen in Teylingen leuker maakt, het verenigingsleven een impuls geeft of de leefomgeving verbetert? En zoek je daarvoor nog een steuntje in de rug? Wellicht kan het Jacoba van Beierenfonds Teylingen je helpen met haar kennis, netwerk of financiële middelen. 

Heb je een concreet plan en wil je een aanvraag indienen?

Kijk eerst even bij ‘hoe werkt het’ voordat je een aanvraag indient. Alle ideeën worden door het bestuur van het Jacoba van Beierenfonds getoetst aan voorwaarden. Op basis daarvan wordt beslist of het Fonds jouw initiatief gaat ondersteunen. De hoogte van het aangevraagde bedrag (groter of kleiner dan € 1.500) is ook bepalend voor de wijze waarop het Jacoba van Beierenfonds steunt.
 

Naar het aanvraagformulier

Aanvraag kleiner dan € 1.500: Klik hier
Aanvraag groter dan € 1.500: Klik hier

 

Hoe werkt het 

1 - voorbereiden aanvraag

Zorg dat je een concreet project hebt waar je een bijdrage voor vraagt. 
Check de voorwaarden of je project hieraan voldoet.
Indien je hulp nodig hebt, neem dan contact op met de projectadviseur via projecten@jacobavanbeierenfondsteylingen.nl

2 - indienen aanvraag

Als jouw project aan de voorwaarden voldoet dan kun je een aanvraag indienen,
Het Fonds hanteert 2 verschillende aanvraagmogelijkheden:

1. ​De projectaanvraag bedraagt minder dan € 1.500,-
Het Jacoba van Beierenfonds Teylingen kan dit project voor maximaal 100% financieel ondersteunen, mits het aan de voorwaarden voldoet. 

Je kunt je aanvraag indienen via Aanvraagformulier minder dan € 1.500,-
Let op het toevoegen van bijlagen!

2. De projectaanvraag bedraagt meer dan € 1.500,-
Hiervoor dient door de aanvrager zelf, met behulp van crowdfunding, het grootste deel van het beoogde bedrag te worden binnengehaald.
Na positieve besluitvorming door het bestuur van het fonds zal met de aanvrager overlegd worden welk deel door het fonds wordt bijgepast.

Je kunt je aanvraag indienen via Aanvraagformulier meer dan € 1.500,-
Let op het toevoegen van bijlagen!!

Een crowdfundingcampagne kan altijd gestart worden ongeacht of het Jacoba van Beierenfonds hier een financiele bijdrage aan levert. 
 

Crowdfunding

Crowdfunding is een alternatieve manier van financieren. Bij crowdfunding legt een grote groep mensen een relatief klein bedrag in om zo samen iets voor elkaar te krijgen. Je maakt heel concreet wat je precies wilt doen en hoeveel geld, hulp en materiaal je daarvoor nodig hebt. Het idee is dat iedereen die iets ziet in een initiatief een bedrag doneert en daar ook iets voor terugkrijgt, namelijk het afgeronde project en een tegenprestatie. Het Jacoba van Beierenfonds Teylingen werkt samen met Stichting Voor je Buurt.

Wil je meer weten over crowdfunding en hoe dit werkt kijk dan op www.voorjebuurt.nl of neem contact op met de projectadviseur via projecten@jacobavanbeierenfondsteylingen.nl
 

3 - besluitvorming aanvraag

 • Je aanvraag komt binnen bij de projectadviseur;
 • De projectadviescommissie bekijkt en beoordeeld de aanvraag;
 • Er kunnen nadere inlichtingen worden ingewonnen bij aanvrager;
 • De projectadviescommissie formuleert een voorstel;
 • Het voltallige bestuur bespreekt het voorstel en neemt een besluit;
 • De projectadviseur brengt de aanvrager op de hoogte van het besluit.
Het bestuur komt 4 keer per jaar bijeen. De aanvraag dient volledig 1 maand voor het bestuursoverleg te zijn ingediend. Data zijn:
 
Uiterste indiendatum Besluitvorming bestuur
1 januari 1e woensdag van februari
1 april 1e woensdag van mei
1 augustus  1e woensdag van september
1 november 1e woensdag van december
De aanvraag kan worden afgekeurd (past niet binnen criteria van het fonds) of  goedgekeurd (waarbij kleiner dan € 1.500 direct wordt uitgekeerd en groter dan € 1.500 wordt uitgekeerd na het behalen van de crowdfundingcampagne).  Het bestuur kan zowel goedgekeurde als afgekeurde aanvragen voorzien van een advies om het project wel of nog beter haalbaar te maken.

4 - uitvoering project

Een goedgekeurde aanvraag wordt vastgelegd in een toekenningsbeschikking waarin de afspraken voor de start, afronding, communicatie en verantwoording zijn vastgelegd en zal de bijdrage naar het opgegeven bankrekeningnummer worden overgemaakt. 

5 - verantwoording

Na de uitvoering van het project dient de aanvrager verantwoording af te leggen middels het retour zenden van, de door 2 bestuursleden, getekende bestedingsverklaring en een overzicht van de financiele afwikkeling, in dit overzicht moeten zijn opgenomen de begroting, realisatie en het dekkingsplan(inkomstenbronnen). Daarnaast zend u het Fonds een verslag van het project met minimaal 2 foto's die rechtenvrij door het Fonds gebruikt mogen worden. 

Een goedgekeurde aanvraag wordt vastgelegd in een toekenningsbeschikking waarin de afspraken voor de start, afronding, communicatie en verantwoording zijn vastgelegd.

6 - definitieve vaststelling.

Nadat het Jacoba van Beierenfonds Teylingen de documenten retour heeft ontvangen wordt de definitieve vaststelling bepaald. De projectadviseur zend u een e-mail met daarin de bevestiging dat de projectaanvraag definitief is afgerond.   
 

Voorwaarden

Het Jacoba van Beierenfonds Teylingen ondersteunt initiatieven die de Teylingse samenleving versterken. Waar moet een aanvraag minimaal aan voldoen?:
 
Door wie De aanvraag wordt ingediend door een stichting, vereniging of een groep bewoners (burgerinitiatief*) zonder winstoogmerk of commerciële doelstelling.
De aanvrager staat ingeschreven of is actief in de gemeente Teylingen.
Doel Het initiatief draagt bij aan de vernieuwing en versterking van de kwaliteit van samenleven in de gemeente Teylingen. Het project is gericht op cultuur, sport, natuur, educatie, welzijn, economie en/of de maatschappij.
Voor wie Het project is door en voor inwoners van Teylingen. 
Inzet De aanvragers zijn bereid om in tijd, geld en/of expertise zelf bij te dragen aan het welslagen van het project.
Planning Het project zit nog in de voorbereidingsfase ofwel is nog niet gestart. Het project is binnen een redelijke termijn te realiseren
Aanvragen Het Fonds kent maximaal 1500 euro toe aan een project
< € 1.500,- Aanvragen die totaal een omvang hebben van minder dan € 1.500 kunnen rechtstreeks steun krijgen van het Jacoba van Beierenfonds. Het Fonds kan bij goedkeuring uit eigen middelen ondersteunen.
> € 1.500,- Aanvragen waarvan de totale omvang meer dan € 1.500 bedragen (doch minder dan € 10.000**) kunnen ook steun krijgen van het Fonds. Mits het bestuur een positieve besluit neemt over de aanvraag dient de aanvrager zelf de overige benodigde middelen te verwerven. Hierbij kan het Fonds wel adviseren.  
Communicatie De aanvrager is bereid om tijdens en na afloop van het project informatie te geven op de website van het Jacoba van Beierenfonds Teylingen, bijvoorbeeld door het plaatsen van  foto’s, een verhaaltje of de uitnodiging voor de opening.
 
Een burgerinitiatief is voor het Jacoba van Beierenfonds Teylingen een groep van minimaal 3 personen die het initiatief nemen een maatschappelijk project voor een bredere doelgroep te realiseren.
** Een projectaanvraag van meer dan € 10.000 kan in aanmerking komen mits aanvullende financiering is gerealiseerd. Het Jacoba van Beierenfonds Teylingen kan wel haar netwerk en expertise inzetten om het initiatief haalbaar te maken.

 Het bestuur van het Jacoba van Beierenfonds Teylingen beslist over de goedkeuring van een project. 

Voor de goedkeuring van een project is het van belang dat een project:
 
 • Bijdraagt aan de samenleving van Teylingen.
 • Draagvlak heeft bij de bevolking.
 • Een bredere doelgroep bereikt dan enkel de eigen leden.
 • Haalbaar is financieel en qua planning binnen een redelijke termijn.
 • Bijdraagt aan een diversiteit aan projecten in Teylingen (geen herhalingsprojecten).
 • Draagvlak heeft bij de betrokkenen die het plan gaan realiseren (voldoende inzet vrijwilligers).
 • Uitstraling heeft waarmee de lokale kracht van de inwoners van Teylingen zichtbaar is.
 • Continuïteit gewaarborgd is of dat het een eindig project is (geen financiering van exploitatiekosten).
 • Het beschikbare jaarbudget nog ruimte heeft voor projecten.
Welke projecten /kosten komen niet voor financiering door het Fonds in aanmerking:
 
 • Projecten die reeds gestart zijn voor datum van de aanvraag. 
 • Projecten gericht op activiteiten / participanten buiten de gemeente Teylingen.
 • Projecten met een religieus of politiek karakter.
 • Kosten en investeringen die redelijkerwijs binnen de normale exploitatie vallen van een aanvrager.
 • Aanvragen voor individuen, publiekrechtelijke instellingen , koepelorganisaties, commerciële instellingen.
 • Kosten voor catering, promotie en boeken.
 • Indien jouw organisatie in de afgelopen 12 maanden al eerder een toekenning heeft gekregen van het Jacoba van Beierenfonds.
Neem gerust contact op met het Jacoba van Beierenfonds Teylingen om na te gaan of jouw idee in aanmerking kan komen voor een bijdrage.